PATENT NEDİR?

Sınırlı bir süre ve yer için patent sahibine, üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme amacıyla tanınan tekel haklarıdır.

Patent başvurusu aşağıdaki unsurlardan oluşur:

  • Başvuru formu
  • Tarifname
  • İstemler
  • Özet
  • Resimler (varsa)

TARİFNAME

[BULUŞ BAŞLIĞI]

*Buluş başlığı, buluş konusu teknik geliştirmeyi kısaca tanımlar ve marka niteliğindeki terimleri kapsamaz.

* Tarifname, buluşun tüm detayı ile anlatıldığı kısımdır. Tarifname, buluş konusunun ilgili olduğu teknik alanda uzman olan bir kişi tarafından buluşun uygulanabilmesini sağlayacak nitelikte hiçbir şey gizlenmeden açık ve ayrıntılı olmalıdır.

* Buluşun anlaşılır olmasını sağlamak adına, tarifnamenin aşağıdaki kısımlardan oluşması tavsiye edilir:

Teknik Alan

Buluşun hangi teknik alanla ilgili olduğu bu kısımda kısaca (birkaç cümle ile) belirtilir.

Örnek:

Buluş,……. ile ilgilidir.

Tekniğin Bilinen Durumu

Buluşun anlaşılması, araştırılması ve incelenmesi için başvuru sahibinin bildiği kadarıyla buluş konusunun hem yurt içi hem de yurt dışındaki benzerleri ayrıntılı olarak verilir. Buluş konusunun benzerlerine atıflar yapılarak patentle korunması istenen buluşun bunlardan farklılıkları, karşılaştırma yapmayı sağlayacak nitelikte ayrıntılı biçimde açıklanır.

Buluşun Çözümünü Amaçladığı Teknik Problemler

Buluşun hangi teknik problem ya da problemlerin çözümünü amaçladığı açıklanır. Başvuruda teknik problem açıkça ifade edilmese dahi teknik problemin ve çözümünün anlaşılabileceği şekilde buluş ortaya konulur ve tekniğin bilinen durumuna atıfta bulunularak buluşun varsa avantajları belirtilir.

Resimlerin Açıklanması

Buluş resim içeriyorsa, bu resimlerdeki şekillerin kısa açıklamaları bir liste halinde verilmelidir.

Örnek:

Şekil 1: Işıklı uyarı aparatının kullanıldığı telefonun perspektif görünüşü
Şekil 2: Gövdenin perspektif görünüşü

Resimlerde Referans Numaraları İle Gösterilen Parçaların Açıklanması

Buluş resim içeriyorsa, resimlerde yer alan parçalar referans numaraları ile gösterilir. Ve bu parçaların açıklamaları liste halinde verilir.

Örnek:

1:Işıklı uyarı aparatı
2:Ahize

Buluşun Açıklanması

Patentle korunması istenen buluş, hiçbir şüpheye ve yanlış anlamaya yer vermeyecek şekilde, örnekler verilerek, varsa resimlere atıfta bulunularak ayrıntılı olarak açıklanır. Açıklamada resimlerdeki parçalar ve işlevleri anlatılırken her bir parçanın sonunda parça numarası parantez içinde belirtilir.
Örnek:
………. Ahizenin(2) üzerinde, ana cihaza(A) oturan yüzeyinden başlayarak üst yüzeyine kadar devam eden bir delik(21) bulunmaktadır………

Buluşun Sanayiye Uygulanma Biçimi

Buluştan sanayide ne şekilde yararlanılabileceği ve buluşun ne şekilde uygulanabileceği veya kullanılabileceği belirtilir.

İSTEMLER

* İstemler, buluşun koruma talep edilen unsurlarının (sadece korunmak istenen özelliklerin) belirtildiği kısımdır. Diğer bir ifadeyle, koruma kapsamı istemlerle belirlenir. Korunması istenen özellikler istemlere yazılmalıdır. İstemlerde yazılmayan özellikler korunamaz.

* Her istem iki parçalı şekilde yazılmalıdır. Birinci kısım, “olup özelliği” ifadesinden önce gelen kısım olup burada tekniğin bilinen durumu ifade edilir. Diğer bir ifadeyle, bu kısımda buluş, genel çerçevesi (buluş adı, amacı veya özellikleri) ile belirtilmelidir. İkinci kısım ise, “olup özelliği” ifadesinden sonra gelen kısım olup burada da yeni ve koruma talep edilen teknik özellikler belirtilir.

  • (Tekniğin bilinen durumu yani buluş adı, amacı veya özellikleri) olup, özelliği (yeni ve koruma talep edilen teknik özellikler ) içermesidir.
  • …………………olup, özelliği ……………………………….içermesidir.
  • …………………olup, özelliği ……………………………….içermesidir.
  • …………………olup, özelliği ……………………………….içermesidir.

* Her bir istem tek cümle halinde yazılmalıdır. Nokta (.) işareti cümlenin sonunda ve bir adet kullanılmalıdır. Gerektiği yerlerde virgül (,) ve noktalı virgül (;) kullanılabilir.

Yanlış İstem

Buluş, bir şemsiye olup özelliği; sap kısmını içerir. Sap kısmına katlanabilir metal kollar bağladır.Yağmurdan korunmak için, söz konusu metal kolların üzerinde kumaş bulunmaktadır. Sap üzerinde şemsiyenin açılmasını sağlayan düğme bulunmaktadır.

Doğru İstem

Buluş, bir şemsiye olup özelliği; sap (1), sapa bağlı katlanabilen metal kollar (2), kollara dikili kumaş (3) ve şemsiyenin açılmasını sağlayan sap üzerinde bulunan düğmeden (4) oluşmasıdır.

* İstemler buluşa konu olan tüm özellikleri içeren ana(bağımsız) istem içermelidir. Bu ana istemdeki özelliklere ek olarak korunmak istenen alt teknik özellikler varsa, bunlar da bağımlı istemler şeklinde düzenlenir.

Örnek:

A,B, vb. harfler buluşun parçalarını ifade etmektedir. 1 nolu istem bağımsız istem diğer istemler bağımlı istemlerdir.
1-) Buluş, ……. olup, özelliği; A,B,C ve D kısımlarına sahip olmasıdır.
2-) İstem 1’deki D olup, özelliği; E’yi içermesidir.
3-) İstem 1’deki C olup, özelliği: metal(plastik, yekpare vs.) olmasıdır.
4-) İstem 1 veya 3’teki C olup özelliği; üzerinde bir deliğin bulunmasıdır.
5-) İstem 1’deki …… olup, özelliği; tek parça olmasıdır.

* İstemlerde buluşun sadece teknik özelliklerinden bahsedilmelidir. İstemler, teknik yönü bulunmayan özellikler (erişilmek istenen bir sonuç ya da buluşun sağladığı fayda vb.) ile tanımlanamaz. Mesela, buluş konusu bir şemsiye olsun. Bu durumda, tek başına “yağmurdan korunmak” istemler ile korunamaz. Bunun yerine, yağmurdan korunmayı sağlayan teknik özellikler/parçalar istemlerde belirtilmelidir

Yanlış İstem

Buluş, ...... motoru olup özelliği; yakıt tasarrufu sağlamasıdır.

Doğru İstem

Buluş, ...... motoru olup özelliği; yakıt tasarrufu sağlayan .......... sahip olmasıdır.

Yanlış İstem

Buluş, bir şemsiye olup özelliği; yağmurdan ve güneşten korumasıdır.

Doğru İstem

Buluş, bir şemsiye olup özelliği; sap kısmına (1), sapa bağlı katlanabilir metal kollara (2), yağmurdan korunmayı sağlayan ve kollara dikilmiş olan kumaşa (3), metal kolların açılmasını sağlayan ve sap kısmında bulunan düğmeye (4) sahip olmasıdır.

* İstemler açık şekilde anlaşılır yazılmalıdır. İstemler, sadece tarifnameye ya da resimlere atıf yapılarak açıklanamaz. Her özelliğin ya da parçanın ismi (varsa referansı ile birlikte) açık şekilde yazılmalıdır. Mesela, istemlerde bir borudan bahsedilecek olsun. Tarifnamede bu boru, metal olarak belirtilmişse, istemlerde “tarifnamedeki gibi bir boru” denemez. Bunun yerine açık şekilde, “metal boru ......” ifadesi kullanılmalıdır.

Yanlış İstemler

Buluş, bir şemsiye olup özelliği; tarifnamede anlatılan özelliklere sahiptir.
Buluş, bir şemsiye olup özelliği; şekil 1’de gösterilen şekildedir.
Buluş, bir şemsiye olup özelliği; şekil 1’de gösterilen parçalardan oluşmaktadır.

ÖZET

[BULUŞ BAŞLIĞI]

RESİMLER

* Başvurularda resim sayfalarının bulunması zorunlu değildir. Ancak, buluşun anlaşılmasını kolaylaştırması bakımından, başvuruda resim sayfalarının da verilmesi tavsiye edilir.

* Resimler, çizim aletleri ile ya da çizim programları ile çizilen teknik resimler olmalıdır. Akış şemaları ve diyagramlar teknik resim olarak kabul edilmektedir. Fotoğraflar, tablolar, vb. resim olarak kabul edilmemektedir. Ancak buluşun başka türlü gösteriminin mümkün olmadığı mikron düzeyde mikroskobik görüntüleme gerektiren bazı durumlarda fotoğraf kullanılabilir.

* Tarifnamede verilen tüm referans (parça) işaretleri şekillerde gösterilmelidir.

* Tarifnamede bulunmayan referans numaraları, resimlerde de bulunmamalıdır.

* Resimlerde (şekil ve referans açıklamaları vb.) yazılı ifade kullanılmamalıdır. Yazılı ifadeler yerine tarifnamede belirtilen referans işaretleri (“1” vb.) (oklar yardımıyla) ve şekil numaraları (“Şekil 1” vb.) kullanılır. Sadece gerekli olduğu durumlarda, tek kelimeyi (su, buhar, açık, kapalı, AB kesiti vb.) geçmeyecek şekilde yazılı ifadeler kullanılabilir.

* Resimlerde (siyah dışında) renk ve gölgelendirme kullanılmaz. Resimlerdeki çizgiler yeterli koyulukta olmalıdır. Şekillerin içi boyalı, gölgeli, siyah veya başka bir renk ile dolu olmamalıdır. Bunun yerine tarama çizgileri kullanılabilir.

Örnek Resim

Başvuru yapıldıktan sonra herhangi bir işlem www.turkpatent.gov.tr sitesindeki E-Başvuru ve Hizmetler – Patent bölümünde başvuru ve başvuru sonrası işlemler kısmından ilgili talep seçilerek gerçekleştirilebilir.